Start Ministranci

Ministranci

M O D L I T W Y  M I N I S T R A N T A

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię ?do ołtarza bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją?. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZASADY MINISTRANTA:

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki

  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach

  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem

  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże

  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią

  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość

  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie

  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa

  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej

  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Aspirant

AspirantAspirant nie nosi komży, ani pelerynki. Nie wykonuje także żadnych funkcji, ponieważ jest w trakcie praktyk. Okres ten powinien trwać rok. Trzy pierwsze miesiące jest się aspirantem. W tym czasie przyszli ministranci nie zakładają jeszcze komży ani żadnej innej szaty liturgicznej. Na zbiórkach formacyjnych uczą się podstaw służenia oraz poznają modlitwy ministranckie. Po tym wstępnym okresie formacji przyjmowani są uroczyście na kandydatów, aby przez kolejne dziewięć miesięcy pogłębiać swoją wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych oraz kontynuują naukę służenia. Kandydaci podczas liturgii noszą komże.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:11)

 

Choralista

ChoralistaNajważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami podczas Przeistoczenia. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:14)

 

Insygniarz

InsygniarzIch zadaniem jest opieka nad mitrą i pastorałem, gdy obecny jest biskup.

 

 

 

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:43)

Więcej…

 

Ministrant światła

Ministrant światłaMinistrant światła (ceroferariusz) do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:44)

Więcej…

 

Ministrant krzyża

Ministrant krzyżaMinistrant krzyża (krucyferariusz) jak sama nazwa wskazuje, ministrant pełniący taką funkcje jest odpowiedzialny za krzyż używany podczas procesji. Nie może być on nigdy brudny, zakurzony ani też zniszczony. Ministrant krzyża dba również o miejsce, w którym krzyż się znajduje. Najważniejszą posługą jest noszenie krzyża podczas procesji czy też Drogi Krzyżowej. Wielki Piątek jest dniem szczególnej posługi ministrantów krzyża.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:43)

Więcej…

 

Ministrant księgi

Ministrant księgiOdpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:44)

Więcej…

 

Ministrant ołtarza

Ministrant ołtarza Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:44)

Więcej…

 

Ministrant kadzidła

Ministrant kadzidła Ministrant kadzidła (turyferariusz) do spełniania tej funkcji potrzebnych jest zawsze dwóch ministrantów. Jeden z nich to turyferariusz. Podczas liturgii podaje kapłanowi trybularz do okadzenia lub sam dokonuje okadzenia, np. podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Dba również o czystość trybularza i zajmuje się rozpalaniem węgielków. Drugi ministrant to nawikulariusz. Odpowiedzialny jest za łódkę, w której znajduje się kadzidło, i dba o to, aby nigdy go nie zabrakło.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:45)

Więcej…

 

Ministrant wody

Ministrant wody Podczas liturgii podaje kapłanowi wodę święconą podczas obrzędu pokropienia, np. wiernych (aspersja) lub ziół i kwiatów czy dewocjonaliów. Dba również o kociołek z wodą i kropidło.

MINISTRANCI


+ M I N I S T R A N T  K S I Ę G I +

Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów.

symbole: wydawnictwo HLONDIANUM


Poprawność pełnienia posługi

Jeżeli ministrant bierze do ręki mszał, aby go podać kapłanowi, czyni to w następujący sposób:

- ustawia się z zewnętrznej strony Celebransa, nie od strony środka kościoła,
- stoi w taki sposób, aby nie zasłaniać kapłana wiernym i nie zasłaniać mikrofonu,
- mszał opiera na ręce zwróconej w stronę kapłana, trzymając go w narożniku od spodu. Drugą ręką otwiera mszał, przewraca strony i zamyka go.
Podczas procesji Wejścia ministrant księgi idzie przed lub nieco za celebransem, wraz z ceremoniarzem. Po dojściu procesji, usługuje wedle rubryk. Podczas obrzędów wstępnych trzyma mszał na ręce; składa go dopiero po "amen", kończącym kolektę. Po zakończeniu modlitwy wiernych kładzie mszał na podstawce i ustawia po lewej stronie ołtarza. Cały czas pozostaje po lewej stronie celebransa, stojąc pół kroku za nim. Jeżeli jest więcej niż jeden koncelebrans, ministrant księgi odchodzi na swoje miejsce przed rozpoczęciem odmawiania prefacji przez celebransa. Po komunii św. składa mszał i pulpit. Podczas obrzędów zakończenia trzyma mszał na ręce.

Troska o księgi liturgiczne

"Księgom liturgicznym należy się poszanowanie z kilku powodów:
1. Służą do sprawowania świętych czynności,
2. Zawierają fragmenty Pisma św.,
3. Zawierają teksty modlitw Kościoła, przez które oddaje się cześć Bogu,
4. Są własnością wspólnoty parafialnej.
Ich wygląd zewnętrzny ma podkreślać wielkość i godność liturgii, a nasz stosunek do nich powinien być wzorowany na szacunku, jaki oddajemy księdze Pisma św." (Ministrant Księgi, podręcznik formacyjny, str. 57).

Uwagi dodatkowe

1. Przed mszą św. należy uzgodnić formularz z celebransem i zaznaczyć wszystkie teksty.
2. Zakładki i inne znaki ułatwiające odszukanie właściwego miejsca w mszale nie służą do otwierania mszału, ani do przewracania stron. Zakładka może się bowiem ześlizgnąć, a uchwyt urwać. Dlatego dzięki nim podnosimy tylko lekko kartki i chwytamy w tym miejscu całą ręką mszał, i dopiero wtedy przewracamy.


Opracowanie z Ceremoniału Posług LiturgicznychPoprawiony (środa, 16 listopada 2011 22:42)