Start Lektorzy

Lektorzy

M O D L I T W A   L E K T O R A

 

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego  Słowa, które  mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

KARTA ZASAD LEKTORA:

  • Chrystus jest moim światłem i życiem oraz drogą do Ojca. Dążę do zjednoczenia z Nim poprzez wiarę i miłość w Słowie Ewangelii, w Eucharystii i w bliźnich.

  • Niepokalana, która najlepiej słuchała Słowa Bożego i strzegła go, jest moim ideałem i moją Matką. Rozważam jej postawę w Różańcu, oddaję się Jej i naśladuję Ją.

  • Kościół jest moim domem i moją rodziną. Chcę wrastać coraz głębiej w jego braterską wspólnotę czując się żywą komórką i pragnąc, aby objęła ona wszystkich ludzi.

  • Chcę pielęgnować w sobie dar Nowego Życia, otrzymany na chrzcie świętym, którego sprawcą jest Duch Święty. Oddechem tego życia jest modlitwa, dlatego chcę być wierny praktyce Namiotu Spotkania.

  • Zrozumiałem tajemnice osoby, która ?nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar  z siebie". Dlatego przykazaniem mego życia jest Agape, piękna miłość, której wyrazem jest ofiara i Krzyż.

  • Chcąc być w pełni sobą i ukształtować w sobie Nowego Człowieka, muszę zawsze kierować się sumieniem oświeconym Słowem Bożym. Wypowiadam walkę bezmyślności i nieodpowiedzialności.

  • Chcę być wolny w dążeniu wyższych wartości, które uznałem za swoje. Dlatego muszę zdobywać się na odwagę płynięcia przeciw prądowi postawy używania i egoizmu oraz mody i opinii, tworząc nową kulturę, w której wszystko słuzy wartości osoby.

  • Na straży godności osoby i w innych postawię czystość, która nie pozwala na odnoszenie się do osoby jako przedmiotu, choćby tylko możliwego użycia. Będę dbał o czystość myśli, słów i uczynków.

  • Wykluczam ze swego życia alkohol i tytoń. Są to bowiem złudne wartości zagrażające wartościom prawdziwego życia. Dla dobra swego oraz w poczuciu odpowiedzialności za drugich, decyduję się na świadomą o dobrowolną abstynencję.

  • Moja droga nie jest drogą łatwą. Dlatego nie mogę i nie chcę iść nią samotnie, moją potrzebą i radością jest tygodniowe spotkanie we wspólnocie tych, którzy chcą iść razem ze mną przy stole ewangelicznej rewizji życia.

Modlitwa wiernych

W modlitwie wiernych lud, spełniając swój urząd kapłański modli się w intencji wszystkich ludzi (KL 53).

Poprawiony (czwartek, 17 listopada 2011 20:15)

Więcej…

 

Lektor

LektorW Polsce używamy dwóch nazw  na określenie  czytających słowo  Boże w Zgromadzeniu Eucharystycznym: lektor i ministrant słowa Bożego.Dokumenty Kościoła pozwalają bowiem na to, aby wierni nie będący ustanowionymi lektorami, po  odpowiednim  przygotowaniu czytali Pismo św. w liturgii. Taka też stała się powszechna praktyka w parafiach, przy czym najczęściej tych ludzi nazywa się lektorami. W rzeczywistości nie spełniają oni warunków określonych przez Ministeria quaedam; dlatego wskazane jest nazywać ich ministrantami słowa Bożego. List apostolski papieża Pawła VI tak określa zadania lektora i warunki dopuszczenia go do tej posługi: Lektora ustanawia się dla spełniania funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii) w czasie mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli  nie  ma diakona  lub  kantora, kierować śpiewem, i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też - jeśli zachodzi potrzeba - odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem - na mocy czasowego zlecenia - czytali Pismo św. podczas   czynności   liturgicznych.   Aby   zaś w  sposób  bardziej  właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo święte. Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać wszelkich starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej, i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 23:05)

Więcej…

 

Psałterzysta

POSŁUGA PSAŁTERZYSTY - po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który stanowi integeralną część liturgii słowa. Psalmy bierze się zwykle z lekcjonarza, ponieważ ich teksty łączą się ściśle z poszczególnymi czytaniami, a zatem wybór psalmu zależy od czytań. Mając jednak na uwadze ułatwienie ludowi wykonanie refrenu, dla różnych okresów roku liturgicznego i dla różnych kategorii Świętych wybrano pewne teksty tych refrenów i psalmów, które wolno stosować zamiast tekstów ściśle odpowiadających czytaniom, gdy psalm się śpiewa. Psałterzysta, czyli kantor wykonujący psalm, spełnia swoją funkcję na ambonie lub innym odpowiednim miejscu. Całe zgromadzenie siedząc słucha wersetów psalmu i zwykle uczestniczy powtarzając refren, chyba że psalm jest wykonywany sposobem ciągłym, to jest bez refrenu.

Poprawiony (czwartek, 17 listopada 2011 20:07)

Więcej…

 

15 reguł poprawnego czytania

Poprawiony (czwartek, 17 listopada 2011 20:09)

Więcej…